top of page
mindre6.png

Välkommen till FIBES

Vi på FIBES vill att alla ska få chansen att prova vår app.
Versionen som finns ute nu är en start-version med begränsade funktioner.

Vi vill ändå ge dig en möjlighet att prova appen, och se om det kan vara ett hjälpande verktyg för just dig.

Det kostar ingenting att använda Fibes app. Du kan skanna dina koder, söka efter tyger och ha koll på dina prover helt utan kostnad.

 

Vill du lägga din order i appen tar vi ut en avgift på 16kr per skickad order. Du får en faktura från oss efter varje månad.

Det här gör vi för att kunna fortsätta driva Fibes och hålla igång appen. Och för att utveckla fler funktioner.

Tips: Har du en stram budget kan du enkelt öka ditt påslag på tygerna i appen med 5% så täcker det kostnaden.

Ha så roligt med skanningen!

  • Facebook
  • Instagram

Användarvillkor och Personuppgiftspolicy

Gäller från och med 2023-02-01

Uppdaterade senast 2023-12-11

  1. Om dessa användarvillkor

Dessa användarvillkor (”Villkor”) är tillämpliga mellan dig som användare (”Användare”, ”Du”) och FIBES Family AB, org.nr 559339-1930, (”Fibes”, ”Vi”, ”Oss”) när Du använder Vår applikation ”(Applikationen”). I detta avtal avser "Applikationen" företagets app FIBES Fabric Finder, som kan nås genom Vår hemsida www.fibes.se ("Webbplatsen") och Apple App Store och Google Play Store. Applikationen är kostnadsfri att ladda ner.

För att använda Applikationen måste Du vara minst 18 år och i övrigt vara behörig att ingå avtal samt acceptera att bli bunden av Villkoren. Du måste också bedriva näringsverksamhet med verksamhetsföremål att inhandla, försälja eller på annat sätt distribuera tyger eller därmed jämförlig verksamhet. Privatpersoner äger ej rätt att använda Applikationen.

Applikationen får endast användas för de funktioner som vid var tid finns tillgängliga i Applikationen för Dig som användare.

Läs igenom följande villkor noggrant. Genom att gå in i eller använda Applikationen godkänner du dessa användarvillkor. Genom att använda Applikationen bekräftar Du att Du har läst, förstått och accepterat att vara bunden av Villkoren.

 2. Om Applikationen

Genom Applikationen kan Du som bedriver näringsverksamhet inom handel, försäljning eller distribution av tyger söka i tygsortiment från Våra leverantörer. I förekommande fall kan Du också beställa tyger av Våra leverantörer genom Applikationen. Vi säljer inte några tyger själva utan förmedlar endast information om tyger genom Våra leverantörer.

För att använda Applikationen måste Du skapa ett konto. Registreringen kräver ditt organisationsnummer, ditt för- och efternamn, telefonnummer, postadress, e-postadress och lösenord. Du får ett e-postmeddelande från Oss med en kod som Du måste ange i Applikationen tillsammans med din e-postadress och det lösenord som Du väljer för att bekräfta din registrering och aktivera kontot. Applikationen kan användas både i mobiltelefoner och som en programvara på Din dator.

Vi har rätt att utan föregående meddelande till eller medgivande från Användare, annullera, radera, låsa, frysa eller vägra ett användarkonto, utan föregående meddelande till eller medgivande från Användare. Som Användare kan Du självmant säga upp ditt användarkonto, genom att radera kontot manuellt via fliken ”Profil” i mobilapplikationen.

 3. Våra rättigheter och skyldigheter

Applikationen tillhandahålls ”som den är” utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti. Vi garanterar ingen specifik tillgänglighet, kvalitet eller lämplighet för ett visst syfte och ger inga garantier för att Applikationen alltid är fri från fel eller avbrott. Din användning av Applikationen sker uteslutande på egen risk. I den utsträckning som det är tillåtet enligt tvingande svensk rätt ansvarar inte Vi för dina eller tredje parts direkta, indirekta eller andra skador av något slag. Vi ansvarar inte under några omständigheter för eventuella krav mot Dig från leverantör eller annan tredje part.

Applikationen utvecklas kontinuerligt och kan därför komma att ändras löpande så som Vi anser nödvändigt och/eller lämpligt. Ändringar kan till exempel innefatta nya funktioner.

Vi äger rätt att, helt eller delvis, till annan överlåta Våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har Vi rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av Våra skyldigheter enligt dessa Villkor.

Vi har rätt att säga upp detta avtal med Dig med omedelbar verkan om det finns skäl för misstanke om att Du bryter mot Villkoren eller annars använder Applikationen på ett brottsligt sätt eller annat sätt som kan orsaka Oss eller tredje man skada. Vidare har Vi rätt att säga upp och avsluta Ditt konto om Du har varit inaktiv, dvs. inte har varit inloggad i Applikationen, i mer än 180 dagar eller om Vi beslutar att inte längre tillhandahålla Applikationen.

 4. Dina rättigheter och skyldigheter

Vi tillhandahåller Applikationen till Dig, och under förutsättning att Du följer Villkoren ger Vi Dig en personlig, begränsad, uppsägningsbar, icke-exklusiv och icke-överlåtningsbar rätt och licens att ladda ner, installera och använda Applikationen på Din enhet. Din användning av Applikationen regleras i dessa Villkor.

Ditt användarkonto är personligt och dina kontouppgifter ska hållas hemliga och får inte delas med andra. Du ansvarar för all användning av Applikationen som sker genom Ditt konto. Om Du misstänker att någon obehörig person använder Ditt konto ska Du omgående anmäla detta till Oss.

Som Användare garanterar Du att Applikationen används i enlighet med dessa villkor. Vi har rätt att stänga av Användare som bryter mot svensk lag eller bestämmelser i dessa allmänna villkor utan föregående meddelande eller möjlighet till rättelse.

Du ansvarar för att de uppgifter som har lämnats vid registrering är korrekta och att e-postadressen är aktiv. 

Du kan när som helst välja att ta bort ditt konto. Det kan Du göra direkt i Applikationen. 

 5. Ansvarsbegränsningar och friskrivningar

Applikationen är enbart en plattform där Du som användare kan se, jämföra och i förekommande fall beställa tyger av leverantör som anslutit sig till Applikationen. All information som finns i Applikationen har lämnats av Våra leverantörer. Vi fungerar endast som en mellanhand och länk mellan Dig och leverantör. När Du gör en beställning eller ingår annan form av avtal gör Du det därför med leverantör och inte med Oss. Eventuella krav hänförliga till beställningar och ingångna avtal m.m. ska därför framställas till leverantör, liksom all övrig korrespondens.

Ovanstående innebär att Vi inte ansvarar för riktigheten i informationen som lämnats av leverantör eller för vad som avtalas mellan Dig och leverantör. Vi lämnar i detta avseende inga som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, för att innehållet i Applikationen är korrekt, även om Vi alltid gör Vårt yttersta för att innehållet ska vara korrekt.

Vi kan inte hållas ansvarig för tekniska fel, virus, Applikationens tillgänglighet, andra fel hänförliga till Applikationens funktionalitet eller liknande, med undantag för fall av grov vårdslöshet eller uppsåt. Vi kan inte garantera att Applikationen kommer att vara fri från störningar eller liknande. Vi kan inte heller hållas ansvariga för några obligationsrättsliga anspråk, oavsett slag och grund, mellan Dig och leverantör.

Vi kan inte hållas ansvariga för förlorad data, information, vinst eller andra följdskador och ekonomiska förluster, med undantag för fall av grov vårdslöshet eller uppsåt. Vi friskriver Oss härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster som uppstått för Användare eller för tredjeman, oavsett hur skadan uppstår.

 6. Tredjepartsapplikationer

Applikationen kan innehålla tredjepartsprogram, -webbplatser och -tjänster (”Tredjepartsapplikationer”) för att tillhandahålla innehåll och/eller tjänster till Dig och publicera länkar i sina tjänster till webbplatser som underhålls av tredje part. Tredjeparts-applikationerna har sina egna användarvillkor och integritetsinformation. Din användning av dessa Tredjepartsapplikationer kommer att styras av och omfattas av sådana villkor och integritetsinformation. Vi ansvarar inte för tredje parts leveranser av sådana Tredjepartsapplikationer eller för innehållet i dessa.

 7. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter avseende Applikationen tillhör Oss eller Våra licensgivare och samarbetspartners. Detta innefattar bland annat upphovsrätt, designrättigheter, varumärken, företagshemligheter, patent och know-how, oavsett om de förutsätter registrering eller inte. Dessa Villkor upplåter inte några immateriella rättigheter till Dig.

 8. Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Villkor. Ändringar meddelas i Applikationen. Genom att fortsätta använda Applikationen accepterar Du de nya villkoren. Om Du inte accepterar de nya villkoren kan Du alltid avinstallera Applikationen med omedelbar verkan.

 9. Behandling av personuppgifter

Din integritet är viktig för Oss. Vi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Vi behandlar om Dig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och all behandling omgärdas av lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Du kan läsa mer om hur Vi behandlar dina personuppgifter i Vår personuppgiftspolicy som Du finner på Vår hemsida,

Vi åtar oss att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna och att tillämpa en lämplig säkerhetsnivå.

 10. Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa Villkor.

Eventuella tvister som uppstår med anledning av dessa Villkor ska avgöras i svensk domstol med Örebro tingsrätt som första instans.

Vårt förhållningssätt till personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet, och för oss är det viktigt att du känner dig trygg när kontaktar oss, laddar ner eller använder vår applikation eller på annat sätt låter oss behandla dina personuppgifter.

I den här policyn beskriver vi varför vi behöver behandla dina personuppgifter när du kontaktar oss eller laddar ner eller använder vår applikation, vilka rättigheter du har och hur du kan komma i kontakt med oss om du har några frågor.

Vi är ansvariga för dina personuppgifter

Fibes Family AB (”Fibes”) med organisationsnummer 559339-1930 och adress Råsta 415, 715 92 Stora Mellösa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Fibes behandlar om dig.

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@fibes.se om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.fibes.se.

Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

Vår utgångspunkt är att endast behandla de personuppgifter som krävs för att du ska kunna använda vår applikation och uppfylla våra skyldigheter enligt de allmänna villkor.

Vi behandlar också dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, kundanalyser och affärs- och metodutveckling, men även för att göra din kund- och användarupplevelse så bra som möjligt samt kunna erbjuda dig personliga erbjudanden, tips och råd. Du har när som helst rätt att motsätta dig vår behandling för marknadsföringsändamål.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar så få personuppgifter som möjligt om dig, och endast de personuppgifter som vi behöver för att uppnå de ändamål som har beskrivits ovan.

Vi samlar endast in uppgifterna från dig som användare, från dig som visar intresse för att bli användare eller som annars kontaktar oss.

För att uppnå de ändamål som har beskrivits samlar vi in följande information om dig som är kund eller ansöker om att bli kund:

  • Namn och personnummer

  • Adress- och övriga kontaktuppgifter

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Våra IT-system är förenliga med de krav som GDPR och annan i förekommande fall tillämplig dataskyddslagstiftning ställer.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi behandlar mycket få personuppgifter om dig. Vår IT-leverantör som hjälper oss att underhålla vår app kan i förekommande fall få tillgång till dina personuppgifter. Våra anslutna leverantörer av tyger kan också komma att få ta del av dina personuppgifter, men endast om du väljer att själv kontakta dem eller göra en beställningsorder.

När det krävs enligt lag eller annat regelverk kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra företag eller organisationer för marknadsföringsändamål, om vi inte har inhämtat ditt samtycke till det.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Utgångspunkten är att vi endast behandlar de personuppgifter vi behöver för att låta dig använda vår applikation. Sådan behandling sker med den rättsliga grunden ingående och fullgörande av avtal.

När vi behandlar dina personuppgifter för kundanalys, affärs- och metodutveckling samt analys och förbättring av kund- och användarupplevelser gör vi det med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse.

När vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller för att erbjuda dig personliga erbjudanden, tips och råd sker det med stöd av den rättsliga grunden samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, och i så fall kommer vi att upphöra med de behandlingar som du återkallar ditt samtycke för.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som användare under den tid som du använder applikationen eller har den installerad. Om du raderar ditt användarkonto kommer vi skyndsamt att radera dina personuppgifter.

Vår utgångspunkt är att inte spara dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk eller när vi behöver spara uppgifterna enligt lag eller annat regelverk.

Trots detta gallrar vi dock uppgifter kontinuerligt. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt i annat fall än när det krävs enligt lag eller avtal.

Om du har givit ditt samtycke till marknadsföring kommer vi att behandla dina personuppgifter för det ändamålet så länge vi har ditt samtycke till det. Du kan när som helst begära att vi ska upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@fibes.se.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan fullgöra våra skyldigheter till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullgöra avtal med dig.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att du kan använda applikationen om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter vårt berättigade intresse. Vi behandlar vissa av dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse, och du har rätt att invända mot sådan behandling.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se.

bottom of page